Logo Botame
Botame Botame

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Informacje Ogólne

1. Właściciel serwisu dba o prywatność każdego Użytkownika korzystającego z usług serwisu internetowego www.botame.pl/, (dalej: Serwis). Właścicielem Serwisu jest DOZ S.A. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

2. W trosce o zapewnienie Użytkownikom znajomości zasad funkcjonowania serwisu oraz zasad ochrony danych osobowych, właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z witryny internetowej.

3. Polityka prywatności i plików cookies określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych w Serwisie plikach cookies.

Definicje

1. Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

1. Administratorze danych – należy przez to rozumieć DOZ S.A. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, NIP: 676-21-75-698, KRS nr 0000058632, adres e-mail: pomoc@doz.pl ,numer telefonu: 22 329 65 00;

2. Właścicielu Serwisu - należy przez to rozumieć DOZ S.A. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, NIP: 676-21-75-698, KRS nr 0000058632, adres e-mail: pomoc@doz.pl ,numer telefonu: 22 329 65 00;

3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;

4. Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć niniejszą politykę prywatności i plików cookies.

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. Danych osobowych - są to każde informację lub część informacji dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (“osoba, której dane dotyczą”), która może być zidentyfikowana bezpośrednio (np. imię oraz nazwisko) lub pośrednio (np. unikalny numer identyfikujący). Dane osobowe obejmują więc takie dane jak np. adres email, numer telefonu komórkowego, treść generowaną przez Użytkownika. Mogą również obejmować unikalne identyfikatory numeryczne, takie jak m.in. adres IP komputera Użytkownika.

7. Przetwarzanie- jest to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

8. Organ nadzorczy- należy przez to rozumieć niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności RODO.

2. Dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu będą/ mogą być przetwarzane:

1. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2. w celu przesyłania informacji marketingowych o produktach, w celu wysyłki newslettera (zawierającego materiały marketingowo-informacyjne), na podany przez Użytkownika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów w formie przesyłania wiadomości e-mail będzie możliwe, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełnienia celów określonych powyżej.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym czasie – w zakresie oraz przez okres przedawnienia roszczeń; w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów - do momentu zgłoszenia sprzeciw wobec ich przetwarzania, a po tym czasie – w zakresie oraz przez okres przedawnienia roszczeń;

Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dokonywanego w oparciu o prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych.

2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

Linki do stron internetowych należących do podmiotów trzecich

1. Serwis zawiera linki przekierowujące Użytkownika do stron internetowych sieci naszych partnerów realizujących sprzedaż produktów zamieszczonych w Serwisie.

2. Partnerzy realizujący sprzedaż produktów umieszczonych w Serwisie są Administratorem danych Użytkowników oraz przetwarzają ich dane osobowe na odrębnych zasadach. W tym celu zalecamy dokładne zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych przez naszych parterów.

Narzędzia społecznościowe

1. Serwis używa wtyczek i innych narzędzi udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram i Google. Wyświetlając Serwis www.botame.pl/, zawierający taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców).

2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Serwisy społecznościowe otrzymują informacje, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Serwis, także w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada profilu w serwisie społecznościowym.

3. Informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera serwisu społecznościowego i tam jest przechowywana. W przypadku Użytkownika, który jest zalogowany na koncie serwisu społecznościowego, właściciel tego serwisu społecznościowego będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie botame.pl do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym.

Polityka cookies

1. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

2. W związku z korzystaniem z Serwisu zbierane są pliki „cookies”. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu oraz wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz unikalny numer.

3. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2. Stosowane przez Serwis „cookies” są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych.

3. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania/ przeglądarki internetowej), „stałe” („cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika”.

4. W ramach Serwisu stosowane są również następujące rodzaje plików „cookies”:

1. „niezbędne”- umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; w ramach Serwisu;

2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

3. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu - Google Analytics wykorzystywane przez spółkę Google, której właściciel Serwisu powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z serwisu przez Użytkownika.

5. Podstawą prawną dla zbierania danych osobowych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji usprawiedliwionego interesu Administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z Serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników i odwiedzających stronę.

6. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7.Użytkownikom przysługuje prawo do usunięcia danych uzyskanych za pośrednictwem plików „cookies”, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane także następującym odbiorcom:

1. zaufanym podmiotom (procesorom), które w ramach zawartej z właścicielem Serwisu umowy świadczą na jego rzecz usługi informatyczne,

2. biurom rachunkowym,

3. kancelariom prawnym,

4. firmom windykacyjnym,

5. firmom faktoringowym,

6. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Informacje końcowe

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności poprzez umieszczenie nowej Polityki w Serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem.